arrow_bottom arrow_left arrow_top arrow basket_empty basket_full circle_large Canteen logo Canteen logo Catering logo Meyers-FoodandBevarage-Logo-u-BG-RGB Meyers-Venues-Logo-u-BG-RGB Løgismose meyers logo Catering logo Lunch logo Lunch logo menu quote_left quote_right search social_facebook social_instagram social_pinterest social_twitter social_youtube linkedin-with-circle clock share location print New window Checkmark Error heart heart filled checkmark

Redegørelse for samfundsansvar

Vi bygger på forandring

Både Meyers og Løgismose er bygget på en forandringsdagsorden og på en ide om at være til gavn og glæde for samfundet.

Vi er overbeviste om, at det gode måltid skaber dy­bere samklang mellem mennesker og natur og danner grundlag for en rigere og mere meningsfuld tilværelse. Social ansvarlighed er et kernepunkt i vores forretnings­strategi, og vi bestræber os på at drive en virksomhed, der genspejler vores holdning til bæredygtighed, folkesundhed, lokal ansvarlighed og dyrevelfærd.

Disse værdier er dybt forankret i vores virksomheds ånd og ambition. I Løgismose Meyers udvikler vi kon­stant vores retningslinjer og standarder for koncernens samfundsansvar.

Det er fortsat vores ambition at udforske de løsninger, som gør os mere effektive og bæredygtige, hvor vi op­timerer værdien og begrænser risici. Social ansvarlig­hed er et kernepunkt i vores forretningsstrategi, og det er vores ambition, at også vores fremtidige forretnings­vækst skal ske på et bæredygtigt grundlag.

Derfor har vi i 2018 igangsat en større indsats på områ­det for social ansvarlighed, der skal sikre os et bredere perspektiv på de globale behov og sørge for, at Løgis­mose Meyers også i fremtiden vil bidrage til en grønne­re, sundere og mere bæredygtig verden.

Vi har påbegyndt processer indenfor fire forskellige områder, der alle understøtter FN’s verdensmål, nemlig sundhed, bæredygtighed, kvalitetssikkerhed og ar­bejdsplads med perspektiv.

 

Sociale- og medarbejderforhold

Virksomheden omfatter i dag omkring 1.100 kolleger, som på hver sin måde bidrager til vores fælles mål. Mere end 400 af vores medarbejdere har en gastrono­misk baggrund med en lang erfaring, som de har valgt at udleve hos os. Det er denne store samling af viden, kompetencer og håndværksmæssig stolthed hos kokke, bagere, slagtere, mejerister, konditorer, sommelierer og andre, der gør, at vi kan bevare vores høje standard og fortsat udvide vores ambitionsniveau og ruste os som virksomhed på vores videre gastronomiske rejse.

I Løgismose Meyers er det vores mål at behandle men­nesker med værdighed og respekt.

I Løgismose Meyers er det vores mål at behandle mennesker med værdighed og respekt.

Respekt, mangfoldighed og trivsel

Virksomhedens spændvidde og kompleksitet lægger op til stor mangfoldighed i medarbejdersammensæt­ningen. Vi er samtidigt overbeviste om, at en differentieret medarbejderskare med mange nationaliteter og kulturer samt en balanceret kønssammensætning, giver en større rummelighed, et bedre arbejdsmiljø og en højere tolerance. Vi tager aktiv handling for at beskæftige en differentieret gruppe af mennesker fra alle samfundslag, og vi ønsker at styrke den faglige stolthed i alle vores stillinger.

Mål:

Vi tilstræber en ligelig fordeling mellem mænd og kvin­der i vores virksomheder og lige muligheder for med­arbejdere og jobkandidater uanset etnisk baggrund, religion, politisk overbevisning, seksuel orientering eller eventuelle handicaps.

Vores mål er til enhver tid at opnå fuld balance (50/50%) på køn, dog aldrig på bekostning af kompe­tencer. Andelen af kvinder i koncernen er i 2018 samlet set steget fra 44% til 47% i løbet af 2018. Regner vi ale­ne for vores fuldtidsansatte udgør andelen af kvinder lidt mindre, nemlig 41%.

I 2018 er andelen af kvinder i den øverste ledergruppe steget fra 20% til 30%. Med 7 nye kvinder til vores mel­lemledergruppe i 2018 udgør kvinderne nu 35% af den samlede ledergruppe.

Selskabet har ved aflæggelse af årsrapporten ingen kvindelige medlemmer i bestyrelsen, dog er vores kvin­delige suppleant i 2018 fraværende på grund af barsel, men vi forventer hendes tiltrædelse igen efter endt orlov. Samtidig er det på ledelsesplan blevet priorite­ret, at Jacob Grønlykke, grundlægger af Løgismose, er genindtrådt i bestyrelsen, hvorfor han derfor tager en plads for en potentiel kvinde. Det er målet at udpege et kvindeligt medlem inden for de næste to år.

For at nå vores målsætning har vi i vores rekruttering et mål, om altid at have en kvinde blandt de endelige kandidater. Det opnås ikke altid, da kompetencer og erfaring i forhold til det konkrete job vægtes højest. Vi ser dog, at det bevæger sig den rigtige vej og har tillid til, at vi med fortsat fokus kommer i mål over 3-5 år.

#Handling:
Vi glæder os over, at vi har kollegaer fra hele verden. Vi har fortsat mere end 40 forskellige nationaliteter som møder ind på arbejde, og hver tiende medarbej­der kommer fra lande uden for EU, såsom Cuba, Korea, Peru, Israel, Bangladesh mv. Vi strækker os langt i for­ hold til at støtte folk fra andre lande med kontakt til myndighederne om opholds­ og arbejdstilladelse.

#Handling:

I 2018 har vi haft fokus på at leve op til regeringens målsætningerne om at ansætte flere praktikanter. Vi er godt tilfredse med, at vi i alt har haft mere end 120 praktikforløb gennem 2018 og lykkes på mange områder: Stor diversitet – vi har både unge og voksne, der tilsammen repræsenterer mange forskellige nationaliteter og kulturer.

#Handling:
Vi har i 2018 ansat 18% af vores praktikanter efter endt praktikforløb. Samtidig hjælper vi 26% til ansættelse i andre virksomheder. Herudover ansætter vi 71% af dem, der har været i løntilskud og hjælper 14% af dem med ansættelse I andre virksomheder.

Endvidere har vi i 2018 deltaget i ’Code of Care Task Forcen’, som arbejder på, at ’vi sammen skaber nye innovative veje for at sikre, at endnu flere virksomheds­ledere ser værdien af at række hånden frem til men­nesker - og dermed styrke vores velfærdssamfund’. Et projekt som vi har gode forventninger til.

47 % af alle ansatte i virksomheden er kvinder

30 % af de ledende stillinger er besat at kvinder

53 % af alle ansatte i virksomheden er mænd

I Løgismose Meyers arbejder vi grundlæggende for, at alle vores ansatte interesserer sig for og danner sig holdninger til mad – uanset hvilken stilling man har.

 

Uddannelse

Som en grundsten i vores identitet er uddannelse, op­læring og formidling en af vores vigtigste bedrifter, og det ligger os stærkt på sinde at udnytte vores store koncentration af gastronomisk viden og håndværk, så det kommer flest mulige til gavn. Vi vil skabe rammerne for udvikling af en fælles kultur, krydsbefrugtning, in­spiration og nytænkning. Det er et mål for os at have et stort antal elever i forskellige fagområder og skabe uddannelsesforløb af høj kvalitet og med stor bredde. Det hæver kvaliteten af det, vi som virksomhed leverer, og det øger tilfredsheden og arbejdsglæden for os alle.

I skrivende stund har vi 66 elever, svarende til 7% af vores fuldtidsansatte. Blandt andet tjenerelever, kokke­elever, bagerelever, mejeristelever, slagterelever, kondi­torelever, lager­ og logistikelever m.fl.

#Handling:
2018 er aktiviteterne i akademiet udvidet markant. Bl.a. har vi udvidet antallet af gastronomiske kurser, påbegyndt et værtskabs-uddannelsesforløb og tilføjet yderligere ledelsesuddannelse.

Vi har i 2018 samtidigt påbegyndt intern online træning. Således har vi nu dels ’velkommen til Løgismose Meyers’ og hygiejnekursus som onlinekurser og som en obligatorisk del af virksomhedens on-boarding.
Missionen for ’Løgismose Meyers akademiet’ er fortsat at tage hånd om den enkelte medarbejder, udvikle talenter og skabe karriereveje. Akademiet er virksomhedens centrale samlingssted for introduktion, træning og inspiration.

 

#Handling:
Vi har i 2018 udvidet med projektlederuddannelse, enrække gastronomiske kurser, samt værtskabskurser.
I Løgismose Meyers arbejder vi grundlæggende for, at alle vores ansatte interesserer sig for og danner sig holdninger til mad – uanset hvilken stilling man har.

Mad som redskab til at fremme resocialisering

 

 

 

#Handling:
Meyers Madhus har i 2017 haft en konsulent-­ og under­ visningsrolle i uddannelsesforløbet i Jyderup Fængsel og er i samarbejde med Kriminalforsorgen ved at un­dersøge, om de gode erfaringer fra projektet kan ud­ bredes yderligere.

I alt har 233, siden projektets start, påbegyndt EUD­-for­ løbet ”Mad til mennesker”. 81 elever har været til eksa­men og samtlige har bestået med et samlet karaktersnit på 10,0. Mere end et dusin indsatte har efter deres løsladelse fået job i og omkring madbranchen, herunder Løgismose Meyers virksomheder.

Byudvikling, ensomhed og børn

I Løgismose Meyers arbejder vi aktivt for at bruge maden og måltidet som et redskab til at løse de samfunds­mæssige udfordringer. I en række forskellige tiltag sø­ger vi at lade mennesker mødes, at udbrede den gode kvalitet i hvert et hjørne af landet og give vores børn en mulighed for at stifte bekendtskab med nye smags­- og måltidsoplevelser.

#Handling:
Meyers Madhus er en del af ’Folkebevægelsen mod ensomhed’. Igennem forskellige aktiviteter som f.eks. fællesspisninger har Meyers Madhus understøttet ”Dan­mark Spiser Sammen”, som er en af indsatserne i ”Folkebevægelsen mod ensomhed”.

#Handling:
Sakskøbing Madskole åbnede i oktober 2016 og er se­neste delmål i Foreningen ’The Little Apple’s’ projekt med nytænkning af Sakskøbing by som model for ’Køb­staden 2.0’. Med dette projekt vil foreningen ’The Little Apple’ forsøge at skabe en ny udviklingsmodel for de mindre, danske provinskøbstæder. Meyers Madhus har hjulpet med etableringen af madskolen og understøtter foreningen med den nye udviklingsmodel. Sakskøbing Madskole er nu i fuld drift, og Meyers Madhus har af­ holdt en række madkurser i madskolen.

#Handling:
Madmodsløbet er et motionsløb for børn mellem 4 og 14 år med fokus på mad. Formålet er at udfordre børns kræsenhed ved at lade dem møde nye råvarer og sma­ge på udfordrende retter. Madmodsløbet har været afholdt siden 2013, og i 2017 deltog mere end 600 børn i løbet.

#Handling:
Smagens Time er en årligt tilbagevendende begiven­hed, hvor børn og unge sætter sig til bords på restau­ranter over hele landet – uden deres forældre. Børnene nyder en sund og velsmagende 3-­retters menu, der udvider deres madhorisont. Smagens Time er blevet afholdt siden 2011 og i 2017 deltog knap 100 restau­ranter og 4.000 børn. Overskuddet fra Smagens Time og Madmodsløbet går til velgørende projekter i både Bolivia og Brownsville, USA i regi af fonden Melding Pot, hvor der blandt andet arbejdes for, at socialt udsatte får en uddannelse inden for madbranchen.

#Handling:
Unleash er en del af FN (UN) og er 'A Global Innovati­on Lab for the Sustainable Development Goals'. 1000 SDG-­talenter fra hele verden kom til Danmark i somme­ren 2017 for at arbejde med FN’s 17 verdensmål (Sustai­nable Development Goals). Meyers Madhus afholdt og faciliterede en workshop om fremtidens proteinkilder.

Vi mener, at en udadvendt, lyttende virksomhed er en både mere driftig og fremtidssikret virksomhed. Hvis vi fortsat skal være frontkæmper for den gode smag og en bæredygtig produktionsform er det vigtigt, at vi udvikler vores univers med fokus på måltidet og dets betydning for at skabe livskvalitet og fællesskab.

Natur

I Løgismose Meyers er vi bevidste om, at produktion og forbrug af mad er en belastende faktor for vores fælles klima. Faktisk er det således, at 25 % af udledningen af drivhusgasser i Danmark stammer fra produktion og forbrug af mad. Det giver os som fødevarevirksomhed dels et ansvar, og dels et potentiale for at gøre en for­ skel.

De sidste år har vi på samfundsplan kunne iagttage et øget grønt fokus, og i Løgismose Meyers vil vi gerne være med til at inspirere og begejstre til at lade det grønne spille en lidt større rolle på tallerkenen. Derfor har vi i 2017 på tværs af hele vores organisation arbej­det for at hylde planterigets råvarer, hvad end der er tale om menuen på frokostbuffeten, maden i vores cateringmenuer, kurser i Meyers Madhus eller nye produk­ter til detailhandlen.

Det grønne fokus er blot et eksempel på, at det ligger os stærkt på sinde fortsat at kunne inspirere og udvikle madkulturen; at eksperimentere med råvarerne, at gøre nye produkter tilgængelige på markedet og fortsat bi­ drage med perspektiver til samtalen om, hvad det gode og bæredygtige måltid er.

Dyrevelfærd

Mål:
En langsom, naturlig opvækst i fuld frihed med jord at rode i, planter til at skabe skygge og mulighed for at bevæge sig rundt i naturen fra morgen til aften. Det er et godt dyreliv og netop det liv, Løgismose Meyers ønsker at give alle de dyr, der indgår i vores fødevare­ produktion.

#Handling:
Mere end 95 % af alle vores kødprodukter og mejeri­ produkter kommer fra gårde, vi kender og besøger el­ ler fra produktioner, der er klassificeret som friland eller økologisk. Et stort samarbejde med Dyrenes Beskyttel­se resulterede i 2016 blandt andet i det meget synlige resultat, der kan ses på Nettobutikkernes hylder. Her finder man en lang række nye fødevarer, som sælges under mærket ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’, bl.a. mejeriprodukter, pålæg og pølser samt færdigretter.

#Handling:
Vi har udviklet mærket ’Smagen af Frihed’. Under dette mærke producerer vi allerede nu Løgismoses hakkekød, der udelukkende består af dansk kvæg, som græsser frit i sommerhalvåret og har frisk luft i staldene i vinter­halvåret. Alle Løgismose­grise under mærket ’Smagen af Frihed’ fødes på friland og har gennem hele deres opvækst adgang til udendørsarealer.

Vores gourmetkyllinger er opvokset i fuld frihed i nå­leskove for foden af Pyrenæerne, hvor de selv finder en del af deres føde i skovbunden – en opvækst, der er blåstemplet af Dyrenes Beskyttelse.

#Handling:
Fødevaremærket ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’ kan også findes på mælkeserien ’Smagen af Frihed’ fra Løgismose, der blev lanceret i starten af 2016, og er udviklet i tæt samarbejde med fire fynske landmænd. Mejeriserien fra Løgismose sætter nye standarder for dyrevelfærd i mælkeproduktionen.

#Handling:
Ud over samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse, har vi i Meyers Contract Catering, som er den enhed, der i mængde har det største råvareforbrug, truffet en række principbeslutninger for dyrevelfærd:

  • Æggene er ikke blot økologiske, men hønsene lever også et frit og naturligt liv og får bæredygtigt foder
  • Der anvendes kun fisk og skaldyr, som figurerer på Verdensnaturfondens grønne og, i begrænset om­fang, gule liste over fiskearter der er indfanget eller opdrættet under hensyntagen til bl.a. bestande og miljøbelastning. Vi bruger 75 % fersk, vild fisk fra far­vande tæt på Danmark og 25 % opdrættet fisk, der primært kommer fra farvandene omkring os. Rogn fra torsk og stenbider køber vi altid frisk.
  • Alle mælkeprodukter og en stor andel af de anvendte oste er fremstillet af mælk fra økologiske dyr.
  • Vi anvender primært kyllingekød fra Label Rouge fri­landskyllinger, som lever i fuld frihed, men vi accepte­rer også økologisk kyllingekød, begge er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.
  • Mindst 65-­70 % af vores kød er dansk.
  • Vi er, i slutningen af 2017, kommet i mål med kun at bruge hakket grisekød fra friland i alle køkkener i Meyers Contract Catering.
  • Foie gras indgår ikke i vores produktion eller sorti­ment.

#Handling:
I tillæg til ovenstående har vi i hele selskabet Løgismo­se Meyers udfaset alle buræg fra vores fødevareproduk­tion, restauranter og bagerier, hvilket også indebærer, at der ikke findes ”skjulte buræg” i de af vores produk­ter, der sælges hos bl.a. Coop og Dansk Supermarked.

Det gode måltid – ansvaret for vores fælles klode fra jord til bord

I Løgismose Meyers tror vi på, at det gode måltid altid vil være foreneligt med det sunde måltid, hvis vi bru­ger råvarer fra sæsonen, kredser om tilberedningen og laver maden selv. På tværs af alle vores initiativer i Løgismose Meyers bestræber vi os på at inspirere folk til at vælge mere grønt og dermed nedsætte forbruget af CO2­-tungt, miljøbelastende kød. Vi arbejder målrettet på selv at blive bedre til at bruge grøntsager, tørrede proteinrige produkter og korn til at skabe attraktive måltider, som tilfredsstiller både kroppens og smagslø­genes behov.

Mål:
Vi har en klar ambition om at skrue en smule ned for kødets andel af måltider, men op for kvaliteten, for sundhedens og planetens skyld. Helt grundlæggende ønsker vi at gøre en forskel – både hvad angår smag, bæredygtighed og dyrevelfærd.

#Handling:
På tværs af vores organisation bruger vi flere varianter af plantebaserede måltider, og vi har også introduceret alternativer til den animalske proteinkilde. Det gælder både i vores kantinekøkkener, i vores cateringmenuer og i vores vegetariske produkter til detailhandlen.

Vi bruger gerne kød, blot i mindre portioner, men af langt højere kvalitet og med fokus på dyrevelfærd. Vi vil gerne inspirere andre til det samme, så vi udvikler op­ skrifter og kommer med tips og tricks, der på velsma­gende vis kan sætte de grønne alternativer i centrum på middagsbordet.

#Handling:
En større mangfoldighed af mejeri og oste i Norden er en mærkesag for Løgismose Meyers. Vores mælk bliver produceret af Naturmælk, den er økologisk og er anbe­falet af Dyrenes Beskyttelse.

Mål:
Hos Løgismose Meyers arbejder vi bevidst mod mindre og mindre spild, når vi tilbereder og serverer mad. Det handler i vores øjne primært om ledelse og god faglig­hed. At udnytte råvarerne mest muligt er både bære­ dygtigt og god økonomi.

#Handling:
Vi måler pt. systematisk på vores madspild i vores 84 kantiner, og på sigt er det også ambitionen, at vi vil gøre det i den øvrige del af vores forretning. Vi har kla­re måltal for, hvor meget rensesvindet må ligge på i alle vores kantiner.

Økologi er – med et udtryk lånt fra matematikken – en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for enestående fødevarer. Økologi er en formel ramme. Vi fokuserer også fortsat på det bagvedliggende håndværk og først og fremmest på smagen. Det er ikke nok, at noget er økologisk – det skal også smage bedre.

Spisemærker

Det er en klar ambition hos Løgismose Meyers, at vi fortsat skal udvikle vores økologiske fokus, og vi er fort­ sat på udkig efter et økologisk alternativ, når det giver mening.

Meyers Contract Catering var den første danske virk­somhed, der i 2008 udviklede systemer til at måle og dokumentere omfanget af sit økologiske indkøb, og Meyers Contract Catering arbejder fortsat på at skærpe sine indkøbs­ og tilberedningsmetoder for at kunne prioritere flere økologiske råvarer.

#Handling:
I Meyers Contract Catering måler vi økologiprocenten hver måned i alle vores køkkener, og hvert kvartal laver vi et økologiregnskab. Alle kantiner og restauranter i regi af Meyers Contract Catering anvender minimum 30 % økologiske råvarer, og vi har som minimum en økologiandel på 40 % målt i vægt. I Meyers Contract Catering er vi stolte over i alt at have 69 spisemærker:

  • 67 bronze spisemærker (30-­60 % økologi)
  • 4 sølv spisemærker (60­-90 % økologi)
  • 3 guld spisemærker (90­-100 % økologi)

Vi måler i dag ikke økologiprocenter i vores øvrige spi­sesteder og restauranter, men også her er den økologi­ ske andel af indkøbet betydelig.

Derudover har Meyers Madhus guldmærket i økologi, og Meyers Frokostkøkken har bronzemærket.

#Handling:
Vi driver fire detailbagerier og et engrosbageri i Kø­benhavn. Økologisk brød bagt efter vores opskrifter sælges desuden under vores varemærke i mere end 150 Coop­-butikker over hele landet. Beregninger fra Økologisk Landsforening har vist, at hvis man bager af 1 kilo økologisk korn fremfor konventionelt, så indebærer det, at 306 liter grundvand ikke risikerer et møde med pesticidrester. Derfor er alt det korn, vi bruger til vores bageriproduktion dyrket 100 % økologisk, og vi tilstræ­ber altid mel fra korn dyrket primært i Danmark og i Sverige.

#Handling:
Vores bageriaktiviteter indebærer en betragtelig øko­logisk kornproduktion. Med vores størrelse og ambition følger også et ansvar for at være med til at udvikle, presse og inspirere markedet til at producere flere, bed­re og billigere økologiske produkter – også til glæde for den danske forbruger. Det gør vi både med hensyn til de produkter, vi selv producerer, når vi stiller krav til vores leverandører, og når vi indgår nye samarbejder med producenter.